Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

AKTA DIG FÖR DE LISTIGA RÄVARNA!

Då västvärlden stolt visar upp alla framgångar när det gäller demokratin och de mänskliga rättigheterna får samtidigt det arameiska folket (med alla kyrkliga grupperingar kan räknas till att omfatta c:a 15 miljoner själar i världen) i Mellanöstern genomlida både förföljelse och förtryck. Medan i väst under högkonjunkturens tidevarv de mänskliga rättigheterna, frihetsbegreppet och övriga rättigheter får blomstra förföljer regimen i Mellanöstern det arameiska folket och berövar dem rätten att utöva sin kultur, utveckla sin identitet, sin religion och sitt språk. Det pågår en målmedveten assimileringsprocess som går ut på att arabisera och turkifiera alla minoriteter. Där det yttersta målet är att utplåna den flera tusen år gamla arameiska kulturen.

Konsekvensen blev en massflykt till Amerika och Västeuropa i hopp om att hitta en fristad. Då dessa flyktingar slog sig ner i väst för att söka skydd påbörjades en uppbyggnadsfas av föreningslivet. Målsättningen för dessa sammanslutningar blev beskyddandet av sitt folk, bevarandet av sin kultur och etablering av kontakter med både lokala och internationella organisationer såsom FN. Ty omvärlden borde få vetskap om den pågående folkrensningen mot det arameiska folket. Förhoppningsvis kan det leda till att de mänskliga rättigheterna beaktas i större utsträckning.

Det dröjde inte länge förrän regimerna i våra hemländer började upptäcka vilka allvarliga konsekvenser dessa organisationers handlande medförde. Det ledde till att man försökte motarbeta dem med alla tillgängliga medel. Makthavarnas mål blev att tysta ner dem och i den mån det varit möjligt att utplåna dem. Att målen rättfärdigar medlen blev så uppenbart. Med hjälp av kollaboratörer ville de diktatoriska regimerna tillförsäkra sig lugn och få försäkringar om att inga obehagliga situationer i exilländerna uppstod. Det skulle bli alltför kostsamt! Man ställde upp både kortsiktiga och långsiktiga mål för att bekämpa araméerna. I det stora och hela har det handlat om två huvudstrategier.

Den ena strategin går ut på sända infiltratörer till de länder dit araméerna har flytt. För det mesta tillhör de den egna gruppen och är panarabiska till sin övertygelse. Syftet är att på ett direkt eller indirekt sätt få inflytande och makt över våra politiska, religiösa och sociala organisationer. Och när man har nått sitt mål försöker man med alla tillgängliga medel att underkasta dessa sammanslutningar regimen. Med hjälp av kollaboratörer och förrädare blev deras kontraspionagearbete framgångsrikt. Man skyr inga medel i sin iver, där man kan tänka sig att använda sig av utpressnigsmetoder för att tvinga fram ett samarbete.

Den andra strategin går ut på att bedriva en postkolonialistisk politik, dvs ”den femte kolonnare-strategi”. Den går ut på att använda sig av redan i väst fastbosatta individer eller grupper. Dessa, som här åsyftas, tillhör till vår förskräckelse det arameiska folket. De arbetar målmedvetet för att förverkliga regimens direktiv samt att göra propaganda. Tragiskt nog har de sålt sig själva för en billig penning.

Vi uppmanar våra medlemmar, organisationer och övriga sammanslutningar att vara uppmärksamma på dessa omständigheter och iaktta aktsamhet. Möjligheten finns att sanningen kommer fram förr eller senare. Dessa förrädare borde motarbetas och avslöjas. Berörda myndigheter borde upplysas om de faktiska förhållanden så att de inte längre kan agera fritt. Den yttersta konsekvensen av dessa handlingar borde vara att de för alltid utvisades ur landet.

Dessa kollaboratörer kan verkligen liknas vid de listiga rävarna, iklädda lammens ull. De är kända för att vara respektabla genom att de umgås med societeten och engagerar sig i sociala och kulturella frågor. Under falska förtecken lyckas de knyta kontakter och skapa goda relationer. Storleken av mutorna kan uppgå till saftiga summor. Löften ges och tjänster och gentjänster blir ett vanligt inslag. Allt görs för att sälja det arameiska folkets heder och dess existens. Dessa förrädare är sannerligen i likhet med ”Judas Iskariot” förrädare, såsom han har förrått Jesus Kristus så förråder de sina egna för några silvermynt. Den naturliga reaktionen mot dessa listiga rävar borde vara ett ökat samarbete kring moraliska och materiella frågor i kampen för folkets fortsatta existens.

 

Arameiska Demokratiska Organisationen

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt