Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Vårt folk i Irak bör välja det arameiska historiska och nationella namnet

2003 06 20

Idag försöker amerikanska alliansen i Irak att bygga upp ett modernt demokratiskt Irak som respekterar rättvisa och mänskliga rättigheter.

Detta vill även vårt folk, Iraks ursprungsbefolkning, dra nytta av utvecklingen genom att delta i administrationen för att kräva sina rättigheter och spela sin roll. Men vårt folk är uppdelat i följande religiösa och sekteristiska grupper och namn:

Assyrier (anhängare av assyriska kyrkan)

Kaldéer (anhängare av kaldeiska kyrkan)

Syrianer (anhängare av syrisk-ortodoxa och syrisk-katolska kyrkor i Irak)

Syrianska protstanter.

Mandéer (anhängare av mandeismen; de använder mandeisk arameiska i liturgin).

 Enligt semitister och syriologer hör alla dessa grupper till den arameiska kulturen och nationen, vilket starkt återspeglas i den ymniga arameiska litteraturen som producerats av varje grupp. Dessutom talar varje grupp egen arameisk dialekt/språk.

Irakiska revolutionsrådet utfärdade år 1972 dekret nummer 251, undertecknat av dåvarande irakiske presidenten Ahmad Hasan al-Bakir, med syfte att ge "kulturella rättigheter" åt syrisktalande grupper: assyrier, kaldéer och syrianer i Irak. Då var detta dekret, något storartat och unikt i Mellanöstern. Men tyvärr missade dekretet att omfatta mandéerna samt använde det ett fel uttryck, nämligen "syrisktalande" istället för "arameisktalande". De flesta kristna i Irak använder syriska  som liturgispråk, men de talar nyarameiska dialekter.

 Den politiska utvecklingen i Irak har lett till att alla arameisktalande grupper söker ett gemensamt namn som ska täcka alla grupper och accepteras av alla. Namnet kommer att registreras i den nya irakiska författningen och därmed användas av hela världen. Om det går igenom kan det utgöra förebild för vårt folk i alla andra länder.

 Vi, i Arameiska demokratiska organisationen (ArDO), stödjer vårt folk i Irak i sin strävan att enas om ett kulturellt, politiskt, gemensamt och samlande namn, och önskar att de använder det arameiska namnet eftersom de andra namnen såsom det assyriska (aturaya-athuri) och det kaldeiska (kaldaya-kaldani) namnen är bara kyrkonamn som är bundna till trossamfund, nämligen den assyriska respektive den kaldeiska kyrkan. Vi föreslår vår rätta historiska gemensamma benämning, nämligen den arameiska som varken är politiserad eller splittrande och dessutom har en stor inneboende kraft att förena vårt folk i Irak och samtidigt förena dem med araméerna i Syrien och Libanon.

Det arameiska namnet var, för att nämna ett exempel, också ett önskemål hos vår store tänkare Naom Fayek (1868-1930) som ville förena alla grupper bland folket under det arameiska namnet (se hans skrift om namnet i boken: Naom Fayek, Dhikra wa takhlid, sida 63-66, tryckt år 1936)

Dessutom är det ett oomstritt faktum att det kaldeiska namnet skapades på nytt för ca 500 år sedan medan det nya assyriska namnet skapades bara för ca 150 år sedan av de engelska missionärerna. Både dessa två grupper har genom tiderna kallat sig suraye "syrier/syrianer", men i sin skrivna litteratur har de kallats sig syrianer araméer.

 Den arameiska benämningen har, som sagt, en samlande kraft inom sig; den är varken någon kyrklig eller sekteristisk sådan. Ska man tänka logiskt måste den arameiska benämningen accepteras helt av alla utan kontroverser.

 Arameiska demokratiska organisationen (ArDO) önskar att alla grupper inom vårt folk ska ta sitt historiska ansvar och handla med förnuft och börja använda sitt gamla riktiga arameiska namn som en gemensam benämning.

 Arameiska demokratiska organisationen (ArDO)

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt